Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Obsluha  Informační systém řidiče
Platí pro vozidla: s informačním systémem řidiče
Ukazatel servisních intervalů rozpozná, kdy nastane termín nejbližší servisní prohlídky pro vaše vozidlo.
Ukazatel ve sdružených přístrojích se zobrazuje ve dvou stupních:
  • Upozornění na termín servisní prohlídky: po dosažení určité ujeté vzdálenosti1) před servisní prohlídkou se při zapnutí/vypnutí zapalování krátce objeví pokyn pro řidiče Obr.1. Zobrazí se zbývající čas a dráha.
  • Vozidlo vyžaduje servis: po dosažení termínu servisní prohlídky se zobrazí Service fällig! (vozidlo vyžaduje servis).
Zda se jedná o výměnu oleje nebo inspekční servis, lze vyvolat ve sdružených přístrojích, autorádiu* nebo MMI*.
Dotaz na termín servisu
Ve sdružených přístrojích je možné se dotázat na zbývající počet kilometrů, resp. dobu zbývající do příští výměny oleje a do nejbližšího inspekčního servisu. Při zapnutém zapalování podržte tlačítko SET Obr.3 stisknuté tak dlouho, dokud bliká údaj hodin denního času. Potom opakovaně tiskněte tlačítko SET, dokud se nezobrazí ukazatel servisních intervalů Obr.1.
U vozidel s autorádiem* nebo MMI* je možné servis navíc vyvolat přes nabídku CAR (tlačítko funkce CAR > Service & Kontrolle (servis & kontrola) > Serviceintervalle (servisní intervaly)).
U nových vozidel nebo po čerstvém vynulování ukazatele se lze dotázat až asi po 500 km.
Vynulování ukazatele
Váš servis Audi, resp. odborný servis ukazatel po provedeném servisu vynuluje.
Pokud jste provedli výměnu oleje sami, můžete vynulovat ukazatel výměny oleje. V tom případě je nutné provést servis výměny oleje podle pevného servisního intervalu (15 0002) km, resp. jeden rok).
K tomu během dotazu na výměnu oleje alespoň na tři sekundy stiskněte tlačítko 0.0. U vozidel s autorádiem* nebo MMI* je možné ukazatel výměny oleje vynulovat také v nabídce CAR (tlačítko funkce CAR > Service & Kontrolle (servis & kontrola) > Serviceintervalle (servisní intervaly) > Ölwechselintervall zurücksetzen (vynulování intervalu výměny oleje)). Po vynulování se objeví údaje pro pevné servisní intervaly (15 0002) km resp. jeden rok).
Upozornění!
  • Ukazatel výměny oleje vynulujte, jen když jste výměnu provedli.
  • Dodržování intervalů servisních prohlídek má rozhodující význam pro životnost a zachování užitné hodnoty vašeho vozidla, a zvláště jeho motoru. I při velmi nízkém jízdním výkonu nesmíte překročit termín příští servisní prohlídky.
  • Při odpojeném akumulátoru vozidla se počítání času pro příští výměnu oleje přeruší. Při delší době odstavení vozidla se pro dodržení termínu servisu řiďte údaji v servisním plánu.
1) Kdy se poprvé zobrazí upozornění na termín servisní prohlídky, závisí na osobním stylu jízdy a jízdní situaci (např. dlouhé cesty).
2) Podle exportní země

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.