Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Pokyny k provozu   Kontrola a doplňování  Čerpání pohonných hmot
Víko palivové nádrže se automaticky odjistí, resp. zajistí centrálním zamykáním.
Otevření palivové nádrže
Víko palivové nádrže otevřete zatlačením na jeho levou stranu Obr.1 -šipka-.
Uzávěr palivové nádrže otevírejte vytočením doleva.
Odšroubovaný uzávěr nasaďte na otevřené víko palivové nádrže Obr.2.
Uzavření palivové nádrže
Uzávěr nádrže našroubujte doprava na plnicí hrdlo, dokud zřetelně nezaaretuje.
Zavřete víko nádrže, až zaklesne.
Při prvním vypnutí automatické čerpací pistole je nádrž „plná“. Dál již nečerpejte, protože byste zaplnili prostor v nádrži určený pro rozpínání.
Údaje o správném druhu pohonných hmot pro své vozidlo najdete na štítku na vnitřní straně víka palivové nádrže. Další pokyny k pohonným hmotám Odkaz.
Velikost palivové nádrže svého vozu najdete v technických datech Odkaz.
POZOR!
Palivo je lehce vznětlivé a může způsobit těžké popáleniny a jiná zranění.
 • Když do vozidla čerpáte palivo nebo plníte rezervní kanystr, nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm – nebezpečí exploze!
 • Při používání, skladování a přepravě kanystru respektujte zákonná ustanovení.
 • Z bezpečnostních důvodů doporučujeme rezervní kanystr s sebou nevozit. Při nehodě by se mohl poškodit a palivo by mohlo vytéci.
 • Pokud ve výjimečných případech musíte přepravovat palivo v kanystru, dodržujte následující pokyny:
  • Nikdy nečerpejte palivo do kanystru ve vozidle nebo na něm. Při plnění vznikají elektrostatické náboje, které mohou vznítit palivové výpary – nebezpečí exploze! Když plníte kanystr, postavte ho vždy na zem.
  • Čerpací pistoli zasuňte do plnicího otvoru co možná nejhlouběji.
  • U kovových kanystrů se čerpací pistole musí během plnění paliva kanystru dotýkat. Tím se zamezí vzniku statické elektřiny.
  • Dbejte, aby se palivo nikdy nerozlilo ve vozidle či v zavazadlovém prostoru. Výpary pohonných hmot jsou výbušné - nebezpečí ohrožení života!
Upozornění!
 • Vyteklé palivo okamžitě odstraňte z laku vozidla - nebezpečí poškození laku!
 • Palivovou nádrž nikdy zcela nevyčerpejte. Pokud není palivový systém plynule zásobován, může docházet k nepravidelným vznětům/zážehům v motoru. Nespálené palivo se tak může dostat do výfukového zařízení - nebezpečí poškození katalyzátoru!
 • Pokud byla nádrž u vozidla se vznětovým motorem úplně vyprázdněna, je nutné po načerpání pohonných hmot zapnout zapalování minimálně na 30 sekund, aniž byste spouštěli motor. Poté může spouštění motoru trvat déle - až minutu, než motor naskočí. Během spouštění se musí palivový systém nejprve odvzdušnit.
Životní prostředí
Palivovou nádrž nikdy nepřeplňte - při zahřátí by mohlo palivo unikat.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.