Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Pokyny k provozu   Kontrola a doplňování  Motorový prostor
Při jakékoliv práci v motorovém prostoru buďte velmi opatrní!
Při práci v motorovém prostoru, např. při kontrole a doplňování provozních kapalin, může dojít k poranění, opaření, nehodě nebo požáru. Proto vždy dodržujte bezpečnostní pokyny i všeobecně platná pravidla bezpečnosti. Motorový prostor vozidla je nebezpečná zóna! POZOR!.
POZOR!
 • Vypněte motor.
 • Vytáhněte klíček ze zámku zapalování.
 • Pevně zatáhněte ruční brzdu.
 • Řadicí páku vozidel s ručně řazenou převodovkou zařaďte do neutrální polohy, resp. volicí páku vozidel s automatickou převodovkou nastavte do polohy P.
 • Motor nechte vychladnout.
 • Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.
 • Dbejte na to, abyste nikdy nerozlili provozní kapaliny na horký motor. Tyto kapaliny (např. nemrznoucí přísada v chladicí kapalině) by se mohly vznítit!
 • Zamezte zkratům v elektrickém zařízení - zejména na akumulátoru.
 • Při práci v motorovém prostoru musíte počítat i při vypnutém zapalování s tím, že se ventilátor chladiče sám zapne - nebezpečí poranění!
 • Nikdy neotevírejte uzávěr nádržky chladicí kapaliny, dokud je motor teplý. Chladicí systém je pod tlakem!
 • Při otevírání zakryjte uzávěr velkým hadrem, abyste chránili obličej, ruce a paže před horkou párou nebo horkou kapalinou.
 • Musíte-li provádět kontrolní práce při běžícím motoru, chraňte se před rotujícími součástmi (např. klínový žebrovaný řemen, alternátor, ventilátor chladiče) a vysokonapěťovým zapalováním.
 • Jsou-li nutné práce na palivovém systému nebo na elektrickém zařízení, respektujte další bezpečnostní pokyny:
  • Akumulátor vozidla vždy odpojte od palubní sítě.
  • Nekuřte.
  • Nikdy nepracujte v blízkosti otevřeného plamene.
  • Vždy mějte po ruce funkční hasicí přístroj.
Upozornění!
Při doplňování provozních kapalin dávejte pozor, abyste je nezaměnili. Mohli byste tak způsobit vážné poruchy a poškození motoru!
Životní prostředí
Abyste včas rozpoznali netěsnosti, pravidelně kontrolujte podlahu nebo zem pod vozidlem. Uvidíte-li skvrny od oleje nebo jiných provozních kapalin, nechte vozidlo zkontrolovat v dílně.
Poznámka
Vozidla s řízením vpravo* mají některé z níže popisovaných nádržek na opačné straně motorového prostoru.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.