Návod k obsluze AUDI A1
 Audi A1   Svépomoc   Svépomoc  Pomoc při startování
Pomocné startovací kabely: respektujte údaje výrobce.
Při vybití akumulátoru můžete použít startování motoru s pomocí jiného vozidla. K tomu potřebujete pomocné startovací kabely. Oba akumulátory musí mít stejné napětí (V) a podobnou kapacitu (Ah).
Pomocné startovací kabely
Používejte výhradně pomocné startovací kabely s izolovanými svorkami. Doporučený průřez kabelů u zážehových motorů je 25 mm2, u vznětových motorů minimálně 35 mm2. Ve všech případech je kladný kabel červený a záporný kabel černý.
POZOR!
 • Vybitý akumulátor může zamrznout již při teplotách okolo 0 °C. Nikdy se nepokoušejte vozidlo nastartovat přes zamrzlý nebo opět rozmrzlý akumulátor s pomocí při startování - nebezpečí exploze a zranění! Pokud akumulátor jednou zamrzl, vyměňte ho.
 • Motorový prostor je nebezpečná zóna a neopatrná manipulace může způsobit těžká zranění. Před zahájením práce v motorovém prostoru si přečtěte bezpečnostní pokyny Odkaz a respektujte je.
 • Nesprávná manipulace s pomocnými startovacími kabely může vést k explozi akumulátoru a těžkým zraněním. Abyste snížili riziko úrazu, dodržujte tyto pokyny:
 • Neizolované části pólových kleští se nesmějí dotýkat. Kromě toho se kabel napojený na kladný pól akumulátoru nesmí dotknout vodivých částí vozidla - nebezpečí zkratu!
 • Veďte pomocné startovací kabely tak, aby nemohly být v motorovém prostoru zachyceny rotujícími díly.
 • Nenaklánějte se nad akumulátor - nebezpečí poleptání kyselinou!
 • Zátky článků akumulátoru musejí být pevně zašroubované.
 • V blízkosti akumulátoru nemanipulujte s otevřeným ohněm (hořící svíčka, zapálená cigareta apod.) - nebezpečí exploze.
 • Záporný kabel nepřipojujte na části palivového systému ani na brzdový systém.
Upozornění!
 • Vozidla se nesmějí dotýkat, protože by při spojení kladných pólů mohl protékat proud.
 • Neodborně připojené startovací kabely mohou způsobit vážná poškození elektrického zařízení vozidla.
 • Vybitý akumulátor musí být správně připojen k palubní síti.
 • Uvědomte si, že níže popsaný postup zapojení pomocných startovacích kabelů je určen k tomu, abyste v nouzi mohli nastartovat své vozidlo. Pokud poskytnete pomoc při startování jinému vozidlu, nepřipojujte záporný kabel (–) na záporný pól vybitého akumulátoru; připojte ho na masivní kovovou část motoru pevně spojenou s blokem motoru nebo přímo na blok motoru. U vybitých akumulátorů, které nejsou zvenčí odvětrávané, hrozí nebezpečí exploze následkem vznikajících výbušných plynů!
Poznámka
Je-li ve vozidle instalován autotelefon, vypněte jej, resp. řiďte se návodem k jeho použití.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.