Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp  Obsługa podstawowa
-1- Pokrętło włączania/wyłączania
 • Włączanie MMI: krótko nacisnąć Link
 • Wyłączanie MMI: długo nacisnąć Link
 • Nastawianie poziomu głośności: obrócić w lewo/w prawo Link
 • Wyciszenie: krótko nacisnąć Link
-2- Przyciski funkcji
 • Wywołanie zestawienia wszystkich funkcji głównych: Nacisnąć przycisk funkcji MENU.
 • Bezpośrednie wywołanie funkcji głównych (np. Radio): nacisnąć przycisk funkcji RADIO
-3- Przyciski strzałek /
 • Wybieranie poprzedniego/następnego, np. programu radiowego
 • Uaktywnienie szybkiego przewijania do tyłu/do przodu, np. w trybie pracy CD
-4- Przycisk BACK
Anulowanie niepotwierdzonego wyboru, albo powrót do funkcji o poziom wyżej.
-5- Przyciski sterujące
Wywołanie funkcji, które pojawiły się w jednym z czterech narożników wyświetlacza. Przykładowo, prawy dolny przycisk sterujący odpowiada prawemu dolnemu narożnikowi wyświetlacza rys.2.
-6- Pokrętło sterujące z funkcją joystika
 • Wybrać funkcję na wyświetlaczu MMI, albo potwierdzić wybór Link
 • Przesunąć celownik krzyżowy w nawigacji Link.
 • Obsługa menu głównego DVD Link

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.