Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp  Obsługa podstawowa
Czas zegarowy można nastawić ręcznie lub automatycznie, za pomocą GPS.
Wywołanie menu czasu zegarowego
Nacisnąć przycisk funkcji MENU.
Nacisnąć przycisk sterujący Uhrzeit (czas zegarowy).
Nastawianie sterowania czasem zegarowym
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Uhrzeitsteuerung (sterowanie czasem zegarowym) i nacisnąć pokrętło.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie manuell/GPS i nacisnąć pokrętło.
Ręczne nastawianie czasu zegarowego
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Uhrzeit (czas zegarowy) i nacisnąć. Na wyświetlaczu MMI wskazanie godzin zostanie wyróżnione na biało.
Aby nastawić godziny, należy obrócić pokrętło sterujące w lewo/w prawo i nacisnąć. Na wyświetlaczu MMI wskazanie minut zostanie wyróżnione na biało.
Aby nastawić minuty, należy obrócić pokrętłem sterującym w lewo/w prawo.
Wprowadzanie czasu zegarowego zostaje zakończone przez naciśnięcie pokrętła sterującego.
Wybór formatu czasu
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Zeitformat i nacisnąć.
Pokrętło sterujące obrócić na 24h albo AM/PM i nacisnąć pokrętło.
Nastawianie automatycznego czasu letniego*/ręcznego czasu letniego*
Obrócić pokrętło sterujące na Sommerzeitautomatik*/Manuelle Sommerzeit* i nacisnąć pokrętło sterujące.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie ein/aus i nacisnąć.
Wybór strefy czasowej
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Zeitzone (strefa czasowa) i nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu MMI pojawia się mapa świata.
Aby wybrać strefę czasową, pokrętłem sterującym należy obrócić w lewo/w prawo. Wybrana strefa czasowa zostanie na mapie świata wyróżniona na biało, a odpowiednie kraje pojawią się na liście.
Aby zakończyć nastawianie strefy czasowej, nacisnąć pokrętło sterujące.
Nastawianie daty
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Datum (data) i nacisnąć. Na wyświetlaczu MMI wskazanie dnia zostanie wyróżnione na biało.
Aby nastawić dzień, należy obrócić pokrętło sterujące w lewo/w prawo i nacisnąć. Na wyświetlaczu MMI, wskazanie miesiąca zostanie wyróżnione na biało.
Aby nastawić miesiąc, należy obrócić pokrętło sterujące w lewo/w prawo i nacisnąć. Na wyświetlaczu MMI wskazanie roku zostanie wyróżnione na biało.
Aby nastawić rok, należy obrócić pokrętłem sterującym w lewo/w prawo.
Aby zakończyć wprowadzanie daty, nacisnąć pokrętło sterujące.
Wybór formatu daty
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Datumsformat (format daty) i nacisnąć.
Aby nastawić format daty „dzień.miesiąc“, należy obrócić pokrętłem sterującym w położenie TT.MM i nacisnąć.
Aby nastawić format daty „miesiąc/dzień“, należy obrócić pokrętło sterujące w położenie MM/TT i nacisnąć.
Informacja
Aby nastawić Sommerzeitautomatik (automatyczny czas letni), sterowanie zegara należy ustawić w położeniu GPS.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.