Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Wstęp   Napędy dysków  Odtwarzacz audio Bluetooth
Założenie: samochód nie jedzie (stoi) i funkcja Bluetooth odtwarzacza audio jest włączona. W menu Telefon, funkcja Bluetooth systemu MMI i odtwarzacz audio Bluetooth są ein (włączone) Link.
Nacisnąć przycisk funkcji MEDIA.
Nacisnąć przycisk sterujący Quelle (źródło sygnału).
Obrócić pokrętło sterujące na odtwarzacz audio Bluetooth -6- Link i nacisnąć pokrętło sterujące. Na wyświetlaczu MMI pojawia się informacja, że odtwarzacz audio Bluetooth nie jest jeszcze podłączony z systemem MMI.
Aby uruchomić wyszukiwanie odtwarzacza audio Bluetooth, nacisnąć pokrętło sterujące. Na wyświetlaczu MMI pokazane zostaną wszystkie urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Obrócić pokrętło sterujące na odtwarzacz audio Bluetooth i nacisnąć pokrętło sterujące. Na wyświetlaczu MMI pokazany zostanie profil Audioplayer.
Aby wybrać Audioplayer (odtwarzacz audio), nacisnąć pokrętło sterujące. Na wyświetlaczu MMI pojawia się 4-znakowy kod PIN.
Aby wprowadzić wyświetlony, 4-znakowy kod PIN, należy wybrać Ja (tak). Wprowadzić ten numer PIN do odtwarzacza audio Bluetooth, albo
aby wprowadzić dowolny 4- do 16-znakowy kod PIN, należy wybrać Nein (nie). Wprowadzić dowolny 4 do 16 znakowy kod PIN. Następnie wprowadzić ten numer PIN do odtwarzacza audio Bluetooth. Po skutecznym podłączeniu, odtwarzaczem audio Bluetooth można sterować za pomocą MMI Link.
Informacja
  • Wpisywanie numeru PIN następuje jednorazowo w odtwarzaczu audio. Sprzężone wcześniej urządzenia Bluetooth zostają automatycznie połączone z systemem, kiedy znajdą się w zasięgu.
  • Realizowane funkcje w trybie pracy Media (np. Titelinfos anzeigen) zależą od zastosowanego odtwarzacza audio Bluetooth.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.