Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi MMI   Komunikacja  Telefonowanie
W MMI można przyłączyć za pomocą Bluetooth, według wyboru, telefony komórkowe, albo odtwarzacz audio Bluetooth.
Nacisnąć przycisk funkcji TEL.
Nacisnąć przycisk sterujący Einstellungen (ustawienia).
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Bluetooth i nacisnąć. Na wyświetlaczu MMI pojawi się menu Bluetooth rys.1.
Włączanie/wyłączanie Bluetooth
Funkcja Bluetooth systemu MMI zostanie ein/aus (włączona/wyłączona). Przy ein (właczonej) funkcji na wyświetlaczu MMI pojawia się symbol Bluetooth -1- rys.1.
Widoczny dla innych
Widoczność systemu MMI dla telefonów komórkowych, albo dla odtwarzacza audio Bluetooth zostaje ein/aus (włączona/wyłączona). Przy ustawieniu auto, MMI w stojącym samochodzie i po włączeniu zapłonu jest widoczny przez około pięć minut dla telefonów komórkowych, albo dla odtwarzacza audio Bluetooth. Następnie widoczność zostaje wyłączona. Utworzenie połączenia Bluetooth, dla już przyłączonego telefonu komórkowego lub urządzenia odtwarzającego jest mimo to możliwe przy wyłączonej widoczności. Aby instalacja telefonu komórkowego nie była widoczna dla innych, po zakończonym przyłączeniu należy aus (wyłączyć) funkcję.
Kiedy pliki audio będą odtwarzane z podłączonego odtwarzacza audio Bluetooth, widoczność MMI zostanie automatycznie aus (wyłączona), inaczej może dojść do zakłóceń w odtwarzaniu.
Odtwarzacz audio Bluetooth
Aby można było wybrać Bluetooth Audioplayer (odtwarzacz audio) jako źródło sygnału w trybie pracy Media Link, funkcja Bluetooth Audioplayer musi być ein (włączona). Aby uniknąć zakłóceń w trybie pracy Telefon, należy funkcję Bluetooth Audioplayer aus (wyłączyć), kiedy odtwarzacz audio nie jest używany.
Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth
Urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu zostaną wyszukane i wymienione na liście.
Sprzężone urządzenia Bluetooth
Urządzenia Bluetooth podłączone do systemu MMI zostaną pokazane na liście. Aktywnie połączone urządzenie Bluetooth jest oznaczone symbolem Bluetooth.
Aby oddzielnie usuwać podłączone urządzenia Bluetooth, należy wybrać urządzenie i usunąć je za pomocą funkcji Bluetooth Gerät löschen (usuń urządzenie).
Aby w podłączonym telefonie komórkowym przełączać między profilem Handsfree (Freisprechen) i profilem Audioplayer, w stojącym samochodzie należy wybrać urządzenie Bluetooth i zmienić profil za pomocą funkcji Verbinden (połącz). Za pomocą funkcji Trennen (rozłącz) można rozłączyć podłączone urządzenie Bluetooth.
Zidentyfikowane urządzenia Bluetooth
Na liście pojawia się do 50 zidentyfikowanych uprzednio urządzeń. Te urządzenia Bluetooth, podczas próby podłączenia mogą być ewentualnie poza zasięgiem.
Nazwa Bluetooth
Nazwa Bluetooth systemu MMI (np. „AUDI MMI 2613“) pojawia się i może zostać zmieniona.
Usuwanie zewnętrznych urządzeń Bluetooth
Wszystkie ppodłączone urządzenia Bluetooth można usunąć przez potwierdzenie przyciskiem Ja (tak).
Informacja
  • Do systemu MMI może być podłączonych kilka telefonów komórkowych, przy czym tylko jeden telefon komórkowy może być podłączony aktywnie.
  • Przy ponownym połączeniu uprzednio sprzężonego z MMI urządzenia Bluetooth, najpierw podłączony zostanie ostatnio aktywny profil Bluetooth (Freisprechen albo Audioplayer).

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.