Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Obsługa   Ogrzewanie i chłodzenie  Układ ogrzewania i klimatyzacji
Dotyczy samochodów: z automatycznym układem klimatyzacji
Elementy obsługi automatycznego układu klimatyzacji
rys.1 Elementy obsługi automatycznego układu klimatyzacji
Pokrętłami nastawia się temperaturę, dmuchawę, strumienie powietrza. Funkcje włącza się/wyłącza po naciśnięciu przycisków. Dioda w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona.
Ogrzewanie tylnej szyby  Link i ogrzewanie siedzenia  Link zostaną opisane osobno.
Automatyczny układ klimatyzacji
Najlepiej nacisnąć przycisk AUTO i nastawić temperaturę na 22 °C. Nastawioną temperaturę, automatyczny układ klimatyzacji utrzymuje na stałym poziomie. W tym celu, temperatura wypływającego powietrza, zakresy obrotów dmuchawy i podział strumieni powietrza zmieniają się samoczynnie. W trybie grzania, dmuchawa za wyjątkiem funkcji rozmrażania przełącza się na wyższe obroty dopiero, kiedy płyn chłodzący osiągnie wystarczającą temperaturę.
AC Włączanie/wyłączanie trybu chłodzenia
Przy wyłączonym układzie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy temperaturach zewnętrznych w zakresie ujemnym, układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.
Włączanie/wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza
W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza OSTRZEŻENIE.
Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony po naciśnięciu przycisku AUTO lub .
Podczas jazdy wstecz, przy zimnym silniku nastąpi przełączenie na zamknięty obieg powietrza.
AUTO włączanie/wyłączanie trybu automatycznego
Tryb automatyczny zapewnia stałe temperatury we wnętrzu samochodu. Temperatura, objętość i strumienie powietrza są regulowane automatycznie.
Nastawianie temperatury
Temperatura wewnątrz może być nastawiania bezstopniowo poprzez obracanie. Temperaturę można nastawiać w zakresie od około +16 °C do +28 °C. W obu położeniach skrajnych układ klimatyzacji pracuje ciągle z maksymalną wydajnością chłodzenia lub grzania. Regulacja temperatury nie jest wtedy możliwa.
Nastawianie dmuchawy
Przepływ powietrza wypływającego z dmuchawy można dopasować ręcznie, w zależności od potrzeb. Aby dmuchawę można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk AUTO.
Nastawianie strumieni powietrza
Za pomocą pokrętła , i można ustawiać podział strumieni powietrza Aby strumienie powietrza można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk AUTO.
Za pomocą okrągłych wylotów powietrza w kokpicie można bezpośrednio obsługiwać ilość wypływającego powietrza lub jego kierunek. W tym celu można obracać przyciskiem regulacji i przesuwać kratką.
Włączanie/wyłączanie rozmrażania
Przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Maksymalny strumień powietrza wypływa zazwyczaj z wylotów poniżej przedniej szyby. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony. Regulacja temperatury następuje automatycznie.
Po naciśnięciu przycisku AUTO rozmrażanie zostanie wyłączone.
OSTRZEŻENIE
Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy włączonym układzie klimatyzacji szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.