Instrukcja obsługi AUDI A1
 Audi A1   Zasady obsługi   Sprawdzanie i uzupełnianie  Tankowanie paliwa
Po uruchomieniu centralnego zamka następuje automatyczne otwarcie lub zablokowanie pokrywy wlewu paliwa.
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
W celu otwarcia nacisnąć lewą stronę pokrywy wlewu paliwa rys.1 -strzałka-.
Wykręcić korek w lewą stronę.
Założyć korek wlewu paliwa od góry na otwartą pokrywę rys.2.
Zamykanie wlewu paliwa
Nakręcić korek na króciec, w prawą stronę, aż do wyraźnego zablokowania.
Zamknąć pokrywę wlewu paliwa, aż do zablokowania.
Kiedy prawidłowo obsługiwany, automatyczny pistolet dystrybutora po raz pierwszy się wyłączy, oznacza, że zbiornik paliwa został „napełniony“. Nie nalewać więcej paliwa, ponieważ wypełni się wtedy objętość przeznaczona na rozszerzanie.
Gatunek paliwa przewidziany dla samochodu podany jest na nalepce umieszczonej na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. Dalsze informacje dotyczące paliwa Link.
Pojemność zbiornika paliwa podana została w zeszycie Dane techniczne Link.
OSTRZEŻENIE
Paliwo jest substancją łatwopalną i może spowodować ciężkie oparzenie lub inne obrażenia.
 • Po nalaniu paliwa do zbiornika w samochodzie lub do kanistra nie wolno się zbliżać z zapalonym papierosem ani z otwartym ogniem - niebezpieczeństwo wybuchu!
 • Zapoznać się z przepisami dotyczącymi używania, magazynowania i przewożenia kanistra z paliwem.
 • Ze względów bezpieczeństwa najlepiej wcale nie wozić kanistra z paliwem. W czasie wypadku kanister może zostać uszkodzony i paliwo się rozleje.
 • Jeżeli w sytuacji wyjątkowej konieczne jest przewiezienie kanistra z paliwem, zastosować się do poniższych punktów:
  • Nie napełniać nigdy paliwem kanistra, który znajduje się wewnątrz lub na samochodzie. Podczas napełniania powstają ładunki elektrostatyczne, które mogą wywołać zapalenie się oparów paliwa - niebezpieczeństwo wybuchu! Podczas napełniania zawsze ustawiać kanister na podłożu.
  • Pistolet dystrybutora musi być zawsze wsunięty możliwie głęboko w króciec.
  • W kanistrach metalowych pistolet musi dotykać kanistra podczas nalewania paliwa. W ten sposób unika się powstawania ładunków statycznych.
  • Nigdy nie rozlewać paliwa w samochodzie lub w bagażniku. Pary paliwa są wybuchowe - zagrożenie życia!
Ostrożnie!
 • Rozlane paliwo powinno zostać natychmiast usunięte z powierzchni lakieru - niebezpieczeństwo uszkodzenia lakieru!
 • Nie jeździć nigdy do opróżnienia zbiornika paliwa. Nieregularne zasilanie paliwem może powodować niesprawność układu zapłonowego. W ten sposób niespalone paliwo może się dostać do układu wydechowego - niebezpieczeństwo uszkodzenia katalizatora!
 • Jeżeli w samochodzie z silnikiem wysokoprężnym zbiornik paliwa zostanie całkowicie opróżniony, po zatankowaniu paliwa należy włączyć zapłon co najmniej na 30 sekund, bez uruchamiania silnika. Następnie podczas uruchamiania silnika może potrwać dłużej, niż zwykle - do jednej minuty - zanim silnik uruchomi się. Jest to spowodowane koniecznością ponownego napełnienia układu paliwowego.
Informacja o środowisku
Nie przepełniać zbiornika paliwa - po ogrzaniu, paliwo mogłoby się wylać.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.