Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace   Telefonování  Další nastavení
Platí pro vozidla: s telefonem
Zvolte: tlačítko TEL > ovládací tlačítko Nastavení
Telefonování přes
Mobilní telefon: telefonujete přes svůj mobilní telefon, který je připojen přes Hlasitý telefon, a jste dosažitelní pod telefonním číslem karty SIM v mobilním telefonu. Karta SIM se používá ve čtečce karet SIM* výhradně pro služby Audi connect Odkaz.
Vložená karta SIM: se používá ve čtečce karet SIM* jak pro telefonní hovory, tak pro služby Audi connect. Pro optimalizaci kvality hovoru a příjmu jsou hovory vedeny přes vnější anténu vozidla. Možnosti telefonu jsou dostupné pod telefonním číslem karty SIM ve čtečce karet SIM*. Podle druhu karty SIM může to být stejné telefonní číslo k existující smlouvě s operátorem svého mobilního telefonu (karta Twin/Multi SIM) nebo jiné telefonní číslo zvláštní smlouvy.
Po změně možnosti provede systém MMI restart systému.
Volby hovoru
Přesměrování hovorů: je možné aktivovat/deaktivovatpřesměrování příchozích hovorů na vaši hlasovou schránku nebo na jiné telefonní číslo. Funkcí Deaktivovat všechny se všechna nastavená přerušení zruší.
Čekající hovor1): je možné aktivovat/deaktivovat upozornění (zvukový signál) na příchozí hovor během probíhajícího telefonního hovoru. Funkcí Kontrola stavu se zobrazí dotaz, zda je funkce zapnutá nebo vypnutá.
Poslat vlastní číslo1): je možné aktivovat/deaktivovat posílání telefonního čísla spolu s odchozím voláním. Nastavením V závislosti na síti se použije s provozovatelem sítě mobilních telefonů smluvně dohodnuté nastavení. Nastavení se vztahuje pouze na nabídku Telefon v MMI. Respektujte, že po přerušení spojení Bluetooth platí nastavení vašeho mobilního telefonu.
Automatické opakování volání: při zapnuté funkci se vytáčení telefonního čísla při obsazení automaticky až pětkrát opakuje. Automatické opakování volání lze přerušit volbou Zavěsit. Funkce je aktivní pouze tehdy, když síť hlásí obsazovací tón.
Automatická odpověď: je-li funkce zapnutá, příchozí hovor je po chvilce přijat automaticky.
Nastavení telefonu
Režim telefonu: abyste dosáhli optimalizace připojení k síti, můžete u vozidel s autotelefonem zvolit mezi třemi různými způsoby použití telefonu. Automaticky: autotelefon přepne automaticky podle dostupnosti a signálu sítě a v závislosti na poloze vozidla mezi technologiemi UMTS (3G) a GSM (2G). Pokud používáte Google Earth a WLAN, může být příjem signálu omezen. Telefonování optimalizováno: autotelefon se zaregistruje do sítě GSM (2G). Příjem je optimálně přizpůsoben předcházejícímu telefonování. Pokud používáte Google Earth a WLAN, může být příjem signálu omezen. Při volbě režimu telefonu Automaticky a Telefonie optimalizovaná může docházet k síťově podmíněným omezením při paralelním provozu služeb Audi connect a telefonních hovorů. Při volbě Datové služby optimalizované se autotelefon zaregistruje podle dostupnosti a signálu sítě a v závislosti na poloze vozidla do sítě UMTS (3G) nebo GSM (2G). Příjem je optimálně přizpůsoben předcházejícímu využívání datových služeb. Během telefonování může být omezen. Proto se doporučuje používat toto nastavení především v oblastech s dobrou dostupností sítě UMTS(3G).
Nastavit vyzvánění2): zvolený tón vyzvánění se nahraje a při opuštění této podnabídky uloží.
Nastavení hlasitosti2): pro nastavení Hlasitost vyzvánění/Hlasitost telefonního hovoru viz Odkaz.
Zobrazit číslo2): při zapnuté funkci se zobrazují na displeji MMI u příchozího/odchozího volání telefonní čísla nebo jména. Při vypnuté funkci se místo telefonního čísla nebo jména na displeji MMI zobrazují hvězdičky ********. Nelze vyhledávat telefonní čísla uložená v MMI. Seznamy volání se aktualizují.
Smazat seznamy volání: všechny záznamy seznamu Volaná čísla, Nepřijaté hovory nebo Přijaté hovory je možné vymazat. Funkcí Smazat vše se smažou všechny lokální seznamy volání v MMI.
Nastavení sítě: zvolte pod Přihlášení automaticky do mobilní sítě vašeho provozovatele nebo zvolte přihlášení manuálně ze seznamu dostupných sítí. Dostupné sítě na aktuálním stanovišti lze zvolit v podnabídce Volba sítě. Tato funkce je k dispozici pouze, když je pro Přihlášení nastavena možnost ručně.
Nastavení zpráv: funkcí Uložit odeslané SMS se uloží všechny odeslané SMS. Funkcí Kapacita paměti lze ukázat počet uložených SMS na kartě SIM, zbývající místo pro další SMS na kartě SIM a počet existujících šablon SMS. Funkcí Středisko služeb lze vyvolat nebo změnit čísla centrály pro zasílání zpráv.
Nastavení PIN (SIM): zapnutím funkce Automatické zadání PIN (SIM) se PIN (SIM) použité karty SIM po prvním zadání automaticky uloží do MMI. Proto není nutné při každém dalším spojení Bluetooth PIN (SIM) znovu zadávat. V MMI je možné uložit PIN (SIM) čtyř různých karet SIM. Vypnutím funkce se všechny v MMI aktuálně uložené PIN (SIM) vymažou. Pokud je zapnuta funkce, nezobrazí se k žádný Dotaz na PIN (SIM). Nastavením Dotaz na PIN (SIM) aktivovat se systém po každém zapnutí dotazuje na PIN (SIM). Při nastavení Deaktivovat se při zapnutí nezobrazí žádný Dotaz na PIN (SIM). Nastavení Automatické zadání PIN (SIM) není v tomto případě zohledněno. Některé karty SIM nepřipouštějí vypnutí funkce Dotaz na PIN (SIM). Pod Změnit PIN (SIM) můžete změnit PIN své karty SIM. Nejdříve zadejte existující PIN (SIM). PIN (SIM) může obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nový PIN (SIM) je nutné z bezpečnostních důvodů zadat dvakrát a pak je uložen na kartě SIM. Pokud změníte PIN (SIM) a karta SIM je v připojeném mobilním telefonu s profilem remote SIM Access, je nutné po odpojení Bluetooth od autotelefonu zadat nový PIN (SIM) také na mobilním telefonu. Jinak nemůžete být telefonem dosažitelní.
Číslo hlasové schránky: přes zadávací pole Číslo je možné spellerem zadat, resp. upravit číslo hlasové schránky. Díky uložení lze hlasovou schránku volat přes symbol ve spelleru. Přes funkci Smazat číslo hlasové schránky se uložené číslo hlasové schránky vymaže.
Přetřídit seznamy volání: telefonní čísla jsou v seznamu seřazena podle času volání. Při zapnuté funkci se seznam seřadí v opačném pořadí.
Sériové číslo (IMEI): zobrazí se sériové číslo telefonního modulu zabudovaného v MMI.
Bluetooth
Bluetooth: funkce Bluetooth MMI se zapíná/vypíná položkami zap/vyp. Je-li funkce zapnutá, objeví se na displeji MMI symbol Bluetooth -14- Obr. 1.
Viditelný pro ostatní: položkami se zapíná/vypíná viditelnost MMI v mobilním telefonu, resp. sluchátku* nebo v přehrávači Bluetooth. Při nastavení auto je MMI viditelný pro mobilní telefony, resp. sluchátko* nebo Bluetooth Audioplayer u stojícího vozidla a zapnutém zapalování asi pět minut. Potom se viditelnost vypíná. Bluetooth spojení již spárovaného mobilního telefonu nebo přehrávačů je přesto, i při vypnuté viditelnosti, možné. Aby nebyl autotelefon pro ostatní viditelný, funkci po ukončení připojování vypněte. Když jsou soubory audio reprodukovány přes připojený přehrávač Bluetooth audioplayer, viditelnost MMI se automaticky vypne, protože jinak by mohla být reprodukce rušena.
Přehrávač Bluetooth: abyste mohli Přehrávač Bluetooth zvolit jako zdroj v nabídce Média Odkaz, je nutné funkci Přehrávač Bluetooth zapnout. Pokud přehrávač Bluetooth nepoužíváte, vyloučíte problémy v nabídce Telefon nebo Média vypnutím funkce Přehrávač Bluetooth. Když jsou soubory audio reprodukovány přes připojený přehrávač Bluetooth audioplayer, viditelnost MMI se automaticky vypne, protože jinak by mohla být reprodukce rušena.
Hledat zařízení Bluetooth: přístroje Bluetooth nacházející se v dosahu jsou vyhledány a zařazeny do seznamu.
Spárovaná zařízení Bluetooth: přístroje Bluetooth spárované s MMI se zobrazují v seznamu. Aktivně připojené přístroje Bluetooth jsou označeny symbolem Bluetooth. Chcete-li spárované přístroje vymazat jednotlivě, zvolte přístroj a vymažte ho funkcí Smazat zařízení Bluetooth. Pokud chcete u připojeného mobilního telefonu přepnout mezi profilem remote SIM Access (Autotelefon) a profilem Handsfree (Handsfree) nebo přepnout do profilu Audioplayer, zvolte u stojícího vozidla přístroj Bluetooth a změňte profil přes funkci Spojit. Funkcí Rozpojit lze připojený přístroj Bluetooth odpojit.
Známá zařízení Bluetooth: v seznamu se zobrazuje až 50 známých přístrojů. Tyto přístroje Bluetooth již nemusí být eventuelně při pokusu o připojení v dosahu.
Jméno Bluetooth: zobrazuje se název Bluetooth MMI (např. „AUDI MMI 2613“) a je možné ho změnit.
Smazat externí zařízení Bluetooth: všechny spárované přístroje Bluetooth můžete potvrzením Ano vymazat. Spárované sluchátko* (např. „AUDI BTHS“) je nutné vymazat zvlášť.
Spojení
Viz Odkaz
Zapnout telefon/Vypnout telefon
Jestliže jste autotelefon po jeho posledním použití nevypnuli samostatně, automaticky se zapne při zapnutí zapalování.
Autotelefon můžete vypnout také na sluchátku* Odkaz.
Poznámka
  • S MMI může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
  • Aby bylo možné všechny spárované přístroje vymazat, je možné funkci Bluetooth vrátit na tovární nastavení Odkaz.
1) Platí pro mobilní telefon s profilem remote SIM Access.
2) V závislosti na připojeném mobilním telefonu.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.