Návod k obsluze AUDI A4
 Audi MMI   Komunikace  Sluchátko
Zvolte: ovládací tlačítko Nabídka > Nastavení.
Volby hovoru
Přesměrování hovorů: příchozí hovory, faxy nebo datová volání mohou být přesměrovány na vaši hlasovou schránku nebo na jiné telefonní číslo. Funkcí Deaktivovat všechny se všechna nastavená přerušení zruší.
Čekající hovor1): při zapnuté funkci se další příchozí hovor během hovoru ohlašuje zvukovým signálem. Funkcí Stav se zobrazí dotaz, zda je funkce zapnutá/vypnutá.
Posílání vlastního čísla1): při aktivované funkci je společně s voláním posíláno vlastní telefonní číslo. Pomocí funkce V závislosti na síti se používá nastavení smluvně dohodnuté s provozovatelem sítě mobilních telefonů. Funkcí Stav se zobrazí dotaz, zda je funkce zapnutá/vypnutá nebo zda je nastavena v závislosti na síti.
Přijmutí při zvednutí (přijmutí při zvednutí): při zapnuté funkci je příchozí hovor automaticky přijat, jakmile zvednete sluchátko z držáku.
Nastavení telefonu
Zobrazování telefonního čísla: touto funkcí je možné zobrazovat v informačním systému řidiče a na displeji MMI anonymně telefonní čísla nebo jména přicházejících/odchozích volání. Rovněž tak zde nejsou při zapnuté funkci již viditelné žádné seznamy volání.
Na displeji sluchátka se zobrazují u příchozích/odchozích volání telefonní čísla nebo jména.
Číslo hlasové schránky: číslo hlasové schránky se zadává spellerem nebo z adresáře a uloží se volbou Ok. Uložením čísla hlasové schránky se po stisknutí a podržení tlačítka 1 schránka vyvolá. Službu je nutné nejprve v síti mobilních telefonů zřídit a zapnout. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
Nastavení PIN: při zapnuté funkci Dotaz na PIN se zobrazuje při každém zapnutí dotaz na PIN. Některé karty SIM nepřipouštějí deaktivovat dotaz na PIN. Svůj PIN můžete změnit pomocí Změnit PIN. Nejprve zadejte existující PIN své karty SIM. PIN může obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nový PIN je nutné z bezpečnostních důvodů zadat dvakrát a pak je uložen na kartě SIM. Pokud změníte PIN a karta SIM je v připojeném mobilním telefonu s profilem remote SIM-Access, je nutné po odpojení Bluetooth od autotelefonu zadat nový PIN také na mobilním telefonu. Jinak nemůžete být telefonem dosažitelní.
Volba sítě: zvolte přihlášení automaticky do mobilní sítě vašeho provozovatele nebo zvolte přihlášení manuálně ze seznamu dostupných sítí. Dostupné sítě na aktuálním stanovišti lze zvolit přes Zvolit síť. Tato funkce je k dispozici pouze, když je pro volbu sítě nastavena možnost Manuálně.
Tovární nastavení: sluchátko se vrátí na tovární nastavení.
Aut. zablokování tlačítek: při sejmutí sluchátka se tlačítka asi po jedné minutě automaticky zablokují. Předpokladem je, že na sluchátku je výchozí zobrazení ukazatelů a nebyla aktivována žádná z funkcí.
Bluetooth
Základní stanice vozidla: na displeji sluchátka se zobrazí dostupný autotelefon (základní stanice ve vozidle - např. „Audi MMI 2613“).
Zařízení Bluetooth: vymaže se seznam spárovaných základních stanic ve vozidle. Po vymazání je nutné nové spárování.
Jméno Bluetooth: změní se jméno použitého sluchátka.
Vypnout telefon
Potvrzením Ano autotelefon vypnete.
Jazyk
Jazyk nabídek: volbou se přepne jazyk nabídek ve sluchátku. Funkcí Jako v MMI převezme sluchátko jazyk nastavený v MMI. Když změníte jazyk nabídek, změní se i vstupní jazyk pro zadávání.
Vstupní jazyk: volbou se přepne jazyk pro zadávání textu (SMS) a jazyk pro šablony. Máte-li otevřenou novou SMS, je možné ovládacím tlačítkem Možnosti zvolit také jazyk pro zadávání.
Jas
Jas displeje změníte stisknutím navigačního tlačítka doleva/doprava.
Verze softwaru
Na displeji se zobrazí použitá verze software pro sluchátko.
Poznámka
Z výroby je jazyk nabídek sluchátka nastaven na angličtinu.
1) Platí pro mobilní telefon s profilem remote SIM Access.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.