Instrukcja obsługi AUDI A4
 Audi MMI   Komunikacja   Audi connect  Uruchomienie
Dotyczy samochodów: z Audi connect
Wymagania
Telefon komórkowy posiada profil remote SIM Access (rSAP).
Które połączenia Bluetooth i funkcje są obsługiwane przez Państwa telefon komórkowy, można sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej albo w bazie danych przenośnych urządzeń końcowych, na stronie www.audi.com/bluetooth rys. 1.
Samochód nie jedzie i zapłon jest włączony.
Funkcja Bluetooth i widoczność systemu MMI Link i telefonu komórkowego są włączone.
MMI i podłączony telefon komórkowy nie są aktywnie połączone z żadnym innym urządzeniem Bluetooth.
Dostęp do karty SIM użytkownika (SIM Access) w telefonie komórkowym jest włączony.1)
Połączenie telefonu komórkowego
Wybrać przycisk TEL > Wyszukaj nowe telefony komórkowe. Dostępne urządzenia Bluetooth pojawią się na wyświetlaczu MMI. Albo: wyszukaj MMI za pomocą wyszukiwania urządzeń Bluetooth ze swojego telefonu komórkowego.
Wybrać i potwierdzić dowolny telefon komórkowy z listy wyświetlonych urządzeń Bluetooth.
Wybrać i potwierdzić Telefon samochodowy. MMI generuje PIN dla nawiązania połączenia rys. 3.
Wybrać i potwierdzić Tak.
Wpisać PIN dla nawiązania połączenia w swoim telefonie komórkowym. Albo: jeżeli PIN został już wyświetlony w telefonie komórkowym, potwierdzić go w telefonie komórkowym oraz w MMI. Czas wpisywania PIN jest ograniczony do około 30 sekund.
Wprowadzić następnie numer PIN swojej karty SIM.
W razie potrzeby przestrzegać kolejnych zapytać systemowych w swoim telefonie komórkowym, np. czy połączenie ma następować w przyszłości automatycznie. Zależnie od typu telefonu trzeba również odrębnie potwierdzić pobieranie książki adresowej.
Po skutecznym podłączeniu
Po skutecznym podłączeniu, paski mocy sygnału -7- rys. 4 i symbol Bluetooth -14- zostaną pokazane w wierszu statusu wyświetlacza MMI.
Teraz można korzystać z Audi connect.
Wybrać: przycisk MENU > Audi connect.
Potwierdzić zapytanie systemowe, czy połączenie internetowe ma zostać nawiązane, przyciskiem Tak.
Informacja
  • Podłączenie następuje jednorazowo. W zależności od zastosowanego telefonu komórkowego, podłączone już urządzenia Bluetooth zostają automatycznie połączone z MMI, jeżeli znajdą się w zasięgu i włączony jest zapłon. Do systemu MMI może być podłączonych kilka telefonów komórkowych, przy czym tylko jeden telefon może być podłączony aktywnie.
  • Numer PIN (SIM) użytkownik otrzymuje wraz z kartą SIM od swojego operatora sieci komórkowej. Gdy numer PIN (SIM) zostanie trzykrotnie2) kolejno błędnie wpisany, karta SIM zostanie zablokowana i będzie musiała zostać odblokowana przez wprowadzenie numeru PUK (Personal Unblocking Key).
  • Urządzenie Bluetooth połączone uprzednio z MMI, przy podłączeniu kolejnego urządzenia zostaje odłączone.
  • Po wyjściu z samochodu następuje automatyczne rozdzielenie połączenia Bluetooth z telefonem komórkowym.
  • Dalsze informacje dotyczące telefonu komórkowego można uzyskać u operatora sieci komórkowej, albo w instrukcji obsługi telefonu. Informacje na temat telefonu można znaleźć w internecie, na stronie www.audi.com/bluetooth lub u partnera Audi.
1) Obowiązuje dla samochodu z telefonem samochodowym i dla telefonu komórkowego z profilem remote SIM Access.
2) Liczba prób zależy od typu karty SIM.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.