Instruktion bok AUDI A4
 Audi MMI   Navigering   Navigera  Fler inställningar
Gäller för bilar: med navigationssystem
Välj knappen NAV > styrknappen Einstellungen (Inställningar).
Beräkning av vägledningen tar hänsyn till olika kriterier.
Ruttkriterier
Dyn. Stauumfahrung (Dynamisk omledning vid köer): när den dynamiska omledningen vid köer är aktiverad (ein) anpassas rutten automatiskt efter inkommen trafikinformation. Om MMI inte tar med tillfälliga trafikomläggningar i beräkningen, fastän den dynamiska navigationen är vald (Dynamische Navigation ein) och det samtidigt har rapporterats om en köbildning, har navigationssystemet beräknat att det skulle ta längre tid att köra runt köbildningen än vad det skulle ta att köra den ursprungliga sträckan med köbildningen.
Alternative Routen (Alternativa rutter); med den här funktionen aktiverad (läge ein) visas upp till tre ruttförslag med tillhörande information i ruttsidomenyn på MMI-displayen. När du växlar till kartåtergivning visas rutten beräknad utifrån de kriterier du har valt. Om du vrider och trycker på styrratten kan du välja de olika ruttsträckningarna för de alternativa rutterna.
Routentyp (Ruttyp): du kan välja mellan en kurz (Kort), schnell (Snabb) eller ekonomisk (eco) körsträcka.
Motorväg/betalväg1)/tunnel1)/färja/tågtransport1): Om du inte vill att navigationssystemet ska ta med motorvägar, betalvägar, tunnlar, färjor eller tågtransporter i ruttberäkningen kan du ställa in funktionen Meiden (Undvik).
Avspärrad dagtid: Med funktionen Meiden (Undvik) aktiverad utesluter navigationen vägar och gator som spärras av under vissa tider på dygnet. Med funktionen auto aktiverad avgör MMI på grundval av lagrad navigationsdata om vägar och gator som spärras av under vissa tider på dygnet kan tas med vid beräkningen av en rutt.
Avspärrad vissa tider på året: Med funktionen Meiden (Undvik) aktiverad utesluter navigationen vägar och gator som spärras av under vissa tider på året. Med funktionen auto aktiverad avgör MMI på grundval av lagrad navigationsdata om vägar och gator som spärras av under vissa tider på året kan tas med vid beräkningen av en rutt.
Kartfärger
Dag/natt: Kartfärgen visas med en ljus/mörk bakgrund.
auto: När ljuset tänds växlar kartfärgen från dag till natt.
Kartriktning
Nord2): kartan är orienterad mot norr.
Fahrt: kartan är orienterad i körriktningen. Från en skala på 100 km ligger kartan alltid mot norr för en bättre översikt.
auto: vid en skala upp till 5 km är kartan orienterad i körriktningen. Vid en kartskala större än 5 km ligger kartan alltid mot norr.
Karttyp
Ziel (Mål): målet markeras med en målflagga. Kartan visar resmålet och ligger mot norr.
Position 2D: bilens aktuella position visas. Kartriktningen motsvarar inställningen i menyn Ausrichtung (Kartriktning) Länk.
Position 3D. med den här funktionen aktiverad visas bilens aktuella position på en tredimensionell, topografisk karta och kartan visas automatiskt i körriktningen (läge Fahrt). Från en skala på 100 km ligger kartan alltid mot norr. Möjliga tredimensionella stadsmiljöer visas i en skala från 30 m–100 m medan tredimensionella sevärdheter visas i en skala från 30 m–200 m.
Übersicht (Översikt): hela rutten - från bilens aktuella position till resmålet - visas på kartan. Kartstorleken är beroende av ruttens längd. Kartan ligger alltid mot norr.
Kartinnehåll
Kartinnehåll som t.ex. trafikinformation, favoritresmål och restauranger kan tonas in () eller ut.
Funktionerna i menyn Karteninhalt (Kartinnehåll) är avhängiga av den valda kartan Länk.
Karttillägg
Med den här funktionen aktiverad (läge ein) visas de tre förestående körriktningsändringarna med beräknade avstånd och ankomsttider på MMI-displayen under vägvisningen -9- Bild 1.
Dessutom visas namnet på den gata bilen befinner sig, förestående körmanövrer, trafikinformation eller viktiga resmål på den aktuella rutten.
Den närmast förestående körmanövern visas längst ner i listan.
Automatisk zoom
Med den här funktionen aktiverad (läge ein) väljs kartans skala automatiskt utifrån vilken vägtyp bilen befinner sig (motorväg, riksväg eller övriga vägar). Vid en förestående körmanöver minskas automatiskt kartans skala för en bättre detaljöversikt.
Korsning: Under aktiv vägvisning zoomas kartan tillfälligt in i korsningar vid förestående körmanövrer för en bättre överskådlighet.
Med den här funktionen aktiverad (läge aus) visas den skala som du har valt permanent på kartan.
Hänvisning till bensinstation
Om bränslenivån når under reservmarkeringen visas ett meddelande vid aktiverad funktion (läge ein). Om du bekräftar meddelandet visas en lista över närliggande tankställen. När en bensinstation väljs beräknas vägvisningen med utgångspunkt från bilens aktuella position.
Hastighetsvisning
Visningen av högsta tillåtna hastigheter kan - om informationen är lagrad i navigationsprogramvaran - tonas in respektive ut (visat som ein-/aus på displayen).
Navigeringsmeddelande
Navigationsmeddelandena kan ges komplett eller verkürzt (förkortade). Med aus (av) visas inga navigationsmeddelanden.
Genom en tryckning på knappen -2- Bild 2 kan en röstinstruktion lämnas.
Navigeringsmeddelande vid samtal
Under ett telefonsamtal kan navigationssystemets röstmeddelanden slås på / av.
Ta bort senaste mål
De resmål som du har navigerat till senast sparas automatiskt. Du kan radera ett enskilt resmål eller alla på en gång.
Presentationsläge
Med demolägets hjälp (på displayen visat som Demo-Modus) kan du planera sträckan effektivt genom att låta tona in kartinnehåll och ruttkriterier och sedan få sträckan visad. Du kan mata in startpunkten manuellt (på displayen visat som Startpunkt setzen) om du vill låta beräkna t.ex. en rutt från en annan position än den du för tillfället befinner dig på. För att simulera vägvisningen aktiverar du demoläget Demo-Modus.
1) Den funktionen erbjuds inte på den mexikanska marknaden.
2) Bara vid en 2D-karta.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.