Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Starten en rijden  Rijden  Motor starten en afzetten
Met de START ENGINE STOP-knop wordt het contact ingeschakeld en de motor gestart.
Motor starten
Schakelbak: koppelingspedaal helemaal intrappen en de versnellingshendel in neutrale stand brengen.
Automatische versnellingsbak: rempedaal intrappen en de keuzehendel in stand P of N zetten ATTENTIE!.
Op de START ENGINE STOP-knop drukken. De motor start.
Bij wagens met dieselmotor kan het voorkomen dat de motor bij lagere temperaturen iets vertraagd start. Daarom moet u het koppelingspedaal (schakelbak) resp. het rempedaal (automaat) blijven intrappen tot de motor start. Wanneer wordt voorgegloeid, gaat het controlelampje branden.
Contact in- en uitschakelen
Wanneer u alleen het contact wilt inschakelen, zonder de motor te starten, als volgt te werk gaan:
De knop START ENGINE STOP indrukken zonder de koppeling (schakelbak) resp. het rempedaal (automaat) in te trappen. Wagens zonder start-stopsysteem*: de naald in de toerenteller beweegt naar READY.
Om het contact uit te schakelen, opnieuw de knop indrukken. De naald in de toerenteller beweegt naar OFF.
Als u het contact inschakelt, wordt bij wagens met dieselmotor automatisch voorgegloeid.
Wanneer u de motor start, worden grotere elektrische verbruikers tijdelijk uitgeschakeld.
Als de motor niet direct aanslaat, wordt het starten na korte tijd automatisch afgebroken. Opnieuw starten.
Start-stopsysteem*
Let op de informatie op Link.
ATTENTIE!
  • Motor nooit in afgesloten ruimtes laten draaien - gevaar voor vergiftiging!
  • Als u de motor afzet, zijn de rembekrachtiger en de stuurbekrachtiging niet meer beschikbaar. U hebt meer kracht nodig om te sturen of te remmen. Omdat u daarbij niet zoals gewoonlijk kunt remmen en sturen, kan dit tot ongevallen en ernstig lichamelijk letsel leiden. Als het start-stopsysteem* de motor heeft afgezet, zijn deze functies nog steeds actief.
Voorzichtig!
Hoge motortoerentallen, volgas en sterke motorbelasting voorkomen, zolang de motor zijn bedrijfstemperatuur nog niet heeft bereikt - gevaar voor schade aan de motor!
Milieuaanwijzing
Laat de motor niet met stationair toerental warmdraaien. Direct wegrijden. Hierdoor voorkomt u onnodige uitstoot van schadelijke stoffen.
Aanwijzing
  • Nadat de koude motor is gestart, kan er korte tijd meer motorgeluid te horen zijn, omdat in de hydraulische klepspelingscompensatie eerst oliedruk moet worden opgebouwd. Dit is normaal en daarom geen reden om u zorgen te maken.
  • Als u de wagen bij ingeschakeld contact verlaat, wordt het contact na een bepaalde tijd uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat verbruikers zoals bijvoorbeeld de buitenverlichting eveneens worden uitgeschakeld.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.