Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Obsługa  Ustawienia systemowe
Wybrać: przycisk MENU > przycisk sterujący Setup MMI.
Język
Wskazanie na wyświetlaczu MMI i w systemie informowania kierowcy jak również język zapowiedzi nawigacyjnych* i systemu dialogu słownego* można zmieniać.
Liczba dostępnych języków zależy od określonego rynku.
Jednostki miary
Można wybrać następujące jednostki miary na wyświetlaczu MMI i w systemie informowania kierowcy:
 • Prędkość jazdy (km/h albo mph)
 • Odległość (kilometry albo mile)
 • Temperatura (°C albo °F)
 • Ciśnienie (bar albo psi)
 • Zużycie (l/100km, mpg (US), mpg (UK) albo km/l)
 • Pojemność (litr, galon (UK) albo galon (US))
System dialogu słownego*
Wskazanie polecenia: wskazanie możliwych poleceń w trakcie zapowiedzi słownej można włącz/wyłącz.
Skrócony dialog: edycja informacji słownej w formie skróconej może zostać włącz/wyłącz.
Regulacja poziomu głośności: poziom głośności informacji słownych można nastawić obracając pokrętłem sterującym.
Indywidualne dopasowanie mowy (tylko w stojącym samochodzie): system dialogu słownego można dopasować do głosu lub wymowy użytkownika i w ten sposób polepszyć zdolność identyfikacji systemu dialogu słownego. Indywidualne dopasowanie głosu obejmuje 20 zapowiedzi słownych, składających się z określonych poleceń i ciągów cyfr. Zapamiętane dopasowanie mowy można ponownie usunąć za pomocą funkcji Wyzeruj dopasowanie mowy.
Jasność wyświetlacza
Jasność wyświetlacza MMI można nastawić obracając pokrętło sterujące.
Nastawienia fabryczne
Następujące funkcje można przywrócić do nastawień fabrycznych:
 • Nastawienia dźwięku
 • Radio
 • Media
 • Zawartość Jukebox
 • Książka adresowa*
 • Telefon*
 • Bluetooth*
 • Ustawienia nawigacji*
 • Pamięć nawigacji i pamięć online*
 • System dialogu słownego*
 • Hasło kodowania danych
Wybrać oddzielnie dowolne funkcje albo opcję Wybieranie wszystkich wpisów. Wybrać i potwierdzić Utworzenie nastawień fabrycznych.
Aktualizacja systemu
Za pomocą aktualizacji systemu, można zaktualizować oprogramowanie MMI.
 • Wsunąć medium pamięci z danymi aktualizacyjnymi do odpowiedniego napędu dysków Link.
 • Wybrać i potwierdzić odpowiedni napęd dysków > Rozpocznij Update.
Czas trwania procesu jest zależny od objętości aktualizacji.
Dalsze informacje dotyczące punktu Aktualizacja systemu można znaleźć w internecie, na stronie www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth), lub u partnera serwisowego Audi.
Pozostałe informacje dotyczące aktualizacji mapy* i celów specjalnych myAudi* można znaleźć w internecie na stronie www.audi.com/myaudi albo u partnera Audi.
Wyzerowanie sterowników mediów
Wybrany pakiet sterowników mediów zostanie wyzerowany do ustawień fabrycznych.
Kodowanie danych
Swoje indywidualne dane, np. kontakty w książce adresowej albo cele nawigacyjne* można zabezpieczyć indywidualnym hasłem. W razie wymiany urządzenia, osobiste dane można przenieść do nowego urządzenia MMI tylko za pomocą hasła. Wstępnie nastawione hasło „MMI3G“ jest ważne tak długo, dokóki nie zostanie zastąpione indywidualnym hasłem.
Informacje o wersji programu
Pokazane zostaną informacje dotyczące wersji oprogramowania MMI i bazy danych nawigacyjnych*. Ponadto w funkcji Info Software otrzymuje się informację dotyczącą programów zawartych w MMI i ich warunków licencji.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.