Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Uruchomienie i jazda  Ogrzewanie i chłodzenie  Komfortowy układ klimatyzacji
Dotyczy samochodów: z komfortowym układem klimatyzacji
Najlepiej nacisnąć przycisk AUTO i nastawić temperaturę na 22 °C.
Funkcje włącza się/wyłącza po naciśnięciu przycisków. Pokrętłem nastawia się temperaturę i dmuchawę. Dioda LED w odpowiednim przycisku świeci się, kiedy funkcja jest włączona.
AUTO Włączanie trybu automatycznego
Tryb automatyczny zapewnia stałe temperatury we wnętrzu samochodu. Temperatura, objętość i strumienie powietrza są regulowane automatycznie.
Nastawianie temperatury
Temperatura jest nastawiana pokrętłem -1- i -3-, osobno dla strony kierowcy i przedniego pasażera.
Nastawianie dmuchawy
Pokrętłem -2- można dopasować ręcznie ilość powietrza wypływającego z dmuchawy, w zależności od potrzeb. Aby dmuchawę można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk AUTO.
, , Nastawianie strumieni powietrza
Można nastawić ręcznie, z którego wylotu powietrze ma wypływać. Aby strumienie powietrza można było regulować automatycznie, nacisnąć przycisk AUTO.
Włączanie/wyłączanie zamkniętego obiegu powietrza
W zamkniętym obiegu powietrza, powietrze we wnętrzu samochodu jest cyrkulowane i filtrowane. W ten sposób, w znacznej mierze układ zabezpiecza przed dostępem zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza samochodu. Podczas przejazdu przez tunele albo w korkach ulicznych, najlepiej włączyć zamknięty obieg powietrza OSTRZEŻENIE.
Zamknięty obieg powietrza zostaje wyłączony po naciśnięciu przycisku AUTO lub FRONT.
OFF Włączanie/wyłączanie układu klimatyzacji
Układ klimatyzacji włącza się/wyłącza przyciskiem OFF. Zostanie on również wyłączony po naciśnięciu pokrętła dmuchawy. Przy wyłączonym układzie klimatyzacji, dopływ pwoietrza z zewnątrz zostanie zablokowany.
A/C Włączanie/wyłączanie trybu chłodzenia
Przy wyłączonym trybie chłodzenia, powietrze nie jest chłodzone ani osuszane. W ten sposób szyby mogą zaparować. Przy niskich temperaturach zewnętrznych układ chłodzenia wyłącza się automatycznie.
FRONT włączanie/wyłączanie rozmrażania
Przednia szyba i szyby boczne zostają rozmrożone lub osuszone możliwie szybko. Maksymalny strumień powietrza wypływa zazwyczaj z wylotów poniżej przedniej szyby. Zamknięty obieg powietrza zostanie wyłączony. Temperatura powinna być nastawiona na ok. 22 °C.
Po naciśnięciu przycisku AUTO rozmrażanie zostanie wyłączone.
REAR Włączanie/wyłączanie ogrzewania tylnej szyby
Ogrzewanie tylnej szyby działa tylko podczas pracy silnika i zostaje automatycznie wyłączone w zależności od temperatury zewnętrznej, po kilku minutach.
Aby ogrzewanie tylnej szyby włączyć na stałe, nacisnąć przycisk REAR i przytrzymać dłużej, niż 2 sekundy. Opcja zostanie zapamiętana do chwili wyłączenia zapłonu.
Nastawianie ogrzewania siedzeń*
Po naciśnięciu przycisku, ogrzewanie siedzeń jest włączone na najwyższym zakresie 3. Zakres temperatury można sprawdzić na podstawie diod LED. Aby zredukować temperaturę, należy ponownie nacisnąć przycisk. Aby wyłączyć ogrzewanie siedzeń, należy naciskać przycisk tyle razy, aż diody LED przestaną świecić.
Ogrzewanie siedzeń po 10 minutach automatycznie reguluje z zakresu 3 na zakres 2.
Wyloty powietrza
Pokrętłami można otwierać i zamykać środkowe i zewnętrzne wyloty powietrza w kokpicie, oraz w konsoli środkowej z tyłu. Dźwignią można zmieniać kierunek wypływu powietrza z wylotów.
OSTRZEŻENIE
  • Zamkniętego obiegu powietrza nie należy pozostawiać włączonego przez dłuższy czas, ponieważ wtedy nie dopływa świeże powietrze i przy włączonym trybie chłodzenia szyby mogą ulec zaparowaniu - niebezpieczeństwo wypadku!
  • Osoby z ograniczonym odczuwaniem bólu lub temperatury, podczas korzystania z ogrzewania siedzeń mogą narazić się na oparzenia. Takie osoby nie powinny korzystać z ogrzewania siedzeń - niebezpieczeństwo oparzenia!
Ostrożnie!
Aby nie uszkodzić elementów grzejnych, nie naciskać kolanami poduszki siedzenia ani nie obciążać jej punktowo w inny sposób.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.