Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Pielęgnacja i konserwacja  Sprawdzanie i uzupełnianie  Tankowanie paliwa
Po uruchomieniu centralnego zamka następuje automatyczne otwarcie lub zablokowanie pokrywy wlewu paliwa.
Otwieranie wlewu paliwa
W celu otwarcia, nacisnąć lewą stronę pokrywy wlewu paliwa rys. 1.
Wykręcić korek w lewą stronę.
Założyć korek wlewu paliwa od góry na otwartą pokrywę rys. 2.
Zamykanie wlewu paliwa
Korek wlewu paliwa wkręcić w prawą stronę, aż nie będzie go można dalej obracać.
W celu zamknięcia nacisnąć lewą stronę pokrywy wlewu paliwa, aż do wyraźnego zablokowania.
Kiedy prawidłowo obsługiwany, automatyczny pistolet dystrybutora po raz pierwszy się wyłączy, oznacza, że zbiornik paliwa został „napełniony“. Nie nalewać więcej paliwa, ponieważ wypełni się wtedy objętość przeznaczona na rozszerzanie.
Gatunek paliwa przewidziany dla samochodu podany jest na nalepce umieszczonej na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. Dalsze informacje dotyczące paliwa Link.
Pojemność zbiornika paliwa podana została w zeszycie Dane techniczne Link.
OSTRZEŻENIE
Paliwo jest substancją łatwopalną i może spowodować ciężkie oparzenie lub inne obrażenia.
 • Ze względów bezpieczeństwa przed tankowaniem paliwa należy wyłączyć ogrzewanie postojowe*.
 • Ze względów bezpieczeństwa najlepiej w ogóle nie wozić kanistra z paliwem. W czasie wypadku kanister może zostać uszkodzony i paliwo się rozleje.
 • Przestrzegać przepisów dotyczących używania, magazynowania i przewożenia kanistra z paliwem.
 • Podczas nalewania paliwa do zbiornika w samochodzie, lub do kanistra nie wolno się zbliżać z zapalonym papierosem ani z otwartym ogniem - niebezpieczeństwo wybuchu!
 • Jeżeli w sytuacji wyjątkowej konieczne jest przewiezienie kanistra z paliwem, przestrzegać poniższych punktów:
  • Nie wolno napełniać paliwem kanistra umieszczonego wewnątrz lub na samochodzie. Podczas napełniania powstają ładunki elektrostatyczne, które mogą wywołać zapalenie się oparów paliwa - niebezpieczeństwo wybuchu! Podczas napełniania zawsze ustawiać kanister na podłożu.
  • Pistolet dystrybutora musi być zawsze wsunięty możliwie głęboko w króciec.
  • W kanistrach metalowych pistolet musi dotykać kanistra podczas nalewania paliwa. W ten sposób unika się powstawania ładunków statycznych.
  • Nie wolno rozlewać paliwa w samochodzie lub w bagażniku. Pary paliwa są wybuchowe - zagrożenie życia!
Ostrożnie!
 • Rozlane paliwo powinno zostać natychmiast usunięte z powierzchni lakieru - niebezpieczeństwo uszkodzenia lakieru!
 • Nie należy jeździć aż do opróżnienia zbiornika paliwa. Nieregularne zasilanie paliwem może spowodować awarię układu zapłonowego. W ten sposób niespalone paliwo może się dostać do układu wydechowego - niebezpieczeństwo uszkodzenia katalizatora!
 • Jeżeli w samochodzie z silnikiem wysokoprężnym zbiornik paliwa zostanie całkowicie opróżniony, po zatankowaniu paliwa należy włączyć zapłon co najmniej na 30 sekund, bez uruchamiania silnika. Następnie podczas uruchamiania silnika może potrwać dłużej, niż zwykle - do jednej minuty - zanim silnik uruchomi się. Jest to spowodowane koniecznością ponownego napełnienia układu paliwowego.
Informacja o środowisku
Nie przepełniać zbiornika paliwa - po ogrzaniu, paliwo mogłoby się wylać.
Informacja
Pokrywa wlewu paliwa samochodu nie zostanie zablokowana, kiedy samochód zostanie zablokowany od wewnątrz.
Informacja
Samochody z silnikiem wysokoprężnym są wyposażone w1)zabezpieczenie przed błędnym zatankowaniem. W ten sposób zbiornik paliwa może być napełniony tylko przy użyciu pistoletu dystrybutora oleju napędowego.
 • Zużyty, uszkodzony albo zbyt mały pistolet dystrybutora może nie otworzyć zabezpieczenia przed błędnym zatankowaniem. Należy spróbować obrócić pistolet dystrybutora przed włożeniem do króćca wlewu paliwa, użyć inny dystrybutor albo wezwać fachową pomoc.
 • Podczas tankowania rezerwowego kanistra zabezpieczenie przed błędnym zatankowaniem nie otwiera się. Można je obejść, nalewając olej napędowy bardzo powoli.
1) W zależności od kraju

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.