Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Navigation  Navigera  Mata in resmål
Gäller för bilar: med navigationssystem
Bilder med geoinformation kan importeras till MMI från ett SD-kort, ett USB-lagringsmedium eller ditt myAudi Account och användas direkt för vägvisningen.
Välj knappen NAV > styrknappen Zielführung (Vägvisning) > Bilderziele (Bildresmål).
Fylla på bildbox
 • Välja filer: Välj styrknappen Einstellungen (Inställningar) > Bilderbox befüllen (Fylla på bildbox) > SD-Karte (SD-kort), USB eller myAudi. De mappar/bildfiler som finns i källan visas. Välj fil och bekräfta den. Tryck på styrknappen Alle (Alla) för att välja alla filer i en mapp. Mata eventuellt in myAudi-PIN-koden för ditt myAudi Account vid bildimport via myAudi. myAudi-PIN-koden behöver matas in endast en gång. myAudi-PIN-koden finns i ditt myAudi Account, när du har skapat en bil i Account.
 • Starta kopiering: Tryck på styrknappen Kopieren (Kopiera). Kopieringsstatusen visas på MMI-displayen.
 • Dölja kopieringsstatus: Välj och bekräfta alternativet Im Hintergrund fortsetzen (Fortsätt i bakgrunden).
 • Avbryta kopiering: Välj och bekräfta alternativet Kopiervorgang abbrechen (Avbryt kopiering).
Använda bilder
 • Filtrera bildvisningen: Tryck på styrknappen Filter.
Följande filter är tillgängliga:
Alle (Alla): Alla importerade bilder visas.
Erstelldatum (Skapandedatum): Alla importerade bilder visas ordnade efter det datum de skapades.
Lage (Läge): Bilder som visar positionsomgivningen eller det inmatade resmålet visas.
Street View: Bilder som har tagits med Google Street View-funktionen Speichern (Spara) -2- Bild 2 visas.
myAudi: Alla bilder som har importerats från myAudi Account visas.
 • Visa det valda bildresmålets funktioner: Tryck på styrratten.
Följande funktioner finns:
 • Starta vägvisningen
 • Visa alternativa rutter (på displayen visat som Alternativrouten) till bildresmålet
 • Infoga som ett delmål
 • Visa mål på kartan (på displayen visat som Ziel in Karte)
 • Spara i adressboken Länk
 • Visa tilläggsinformation (på displayen visat som Zusatzinformationen) som finns på bilden
Radera bilder
 • Radera vissa bilder: Välj styrknappen Einstellungen (Inställningar) > Bilder löschen (Radera bilder) > Einzelne Bilder löschen (Radera vissa bilder).
 • Radera bilder efter importkälla: Välj styrknappen Einstellungen (Inställningar) > Bilder löschen (Radera bilder) > Nach Importquelle löschen (Radera efter importkälla) > önskad källa.
Anvisning
 • Se också anvisningarna i kapitlet Anvisningar för Audi connect Länk.
 • Upp till 1 500 bilder kan importeras till bildboxen.
 • För att kunna visa alla importerade bildresmål på kartan måste Karteninhalt (Kartinnehåll) Bilderziele (Bildresmål) öppnas Länk.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.