Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Navigation  Navigera  Fler inställningar
Gäller för bilar: med navigationssystem
Väl:j knappen NAV > styrknappen Einstellungen (Inställningar).
Ruttkriterier
Omledning vid köer: När den dynamiska omledningen vid köer är aktiverad (ein) anpassas rutten automatiskt utifrån inkommen trafikinformation. Om MMI inte tar med tillfälliga trafikomläggningar i beräkningen, fastän den dynamiska navigationen är vald (Dynamische Navigation ein) och det samtidigt har rapporterats om en köbildning, har navigationssystemet beräknat att det skulle ta längre tid att köra runt köbildningen än vad det skulle ta att köra den ursprungliga sträckan med köbildningen.
Ruttyp: Du kan välja mellan en kurz (Kort), schnell (Snabb) eller ekonomisk (eco) körsträcka.
Motorväg1)/betal-väg1)/tunnel1)/färja1)/tågtransport1): Om du inte vill att navigationssystemet ska ta med motorvägar, betalvägar, tunnlar, färjor eller tågtransporter i ruttberäkningen kan du ställa in funktionen Meiden1) (Undvik). Vid alternativet Vignette (Betalväg) kan man dessutom ställa in vilka länder som har betalvägar.
Avspärrad dagtid: med funktionen Meiden (Undvik) aktiverad utesluter navigationen vägar och gator som spärras av under vissa tider på dygnet. Med funktionen auto aktiverad avgör MMI på grundval av lagrad navigationsdata om vägar och gator som spärras av under vissa tider på dygnet kan tas med vid beräkningen av en rutt.
Avspärrad vissa tider på året: med funktionen Meiden (Undvik) aktiverad utesluter navigationen vägar och gator som spärras av under vissa tider på året. Med funktionen auto aktiverad avgör MMI på grundval av lagrad navigationsdata om vägar och gator som spärras av under vissa tider på året kan tas med vid beräkningen av en rutt.
HOV lanes (High Occupancy Vehicle lanes)2)3): med funktionen meiden (undvik) utesluts körfält för samåkning från ruttberäkningen. Mit allow (tillåt) leder din MMI dig över samåkningskörfält och visar dessa på kartan.
Kartfärger
Dag/natt: kartfärgen visas med en ljus/mörk bakgrund.
auto: när ljuset tänds växlar kartfärgen från dag till natt.
Karttyp
Resmål: Kartan visar resmålet och ligger mot norr.
2D-körriktningsläge/2D-norrläge: Bilens aktuella position visas. Kartan ligger i körriktningen eller i norrläge.
3D-körriktningsläge: När funktionen är aktiverad visas bilens aktuella position på en tredimensionell karta som ligger i körriktningen. Från en skala på 100 km ligger kartan alltid mot norr.
Översikt: Hela rutten från bilens aktuella position till resmålet resp. nästa mellanresmål visas på kartan. Kartskalan är beroende av sträckans längd och anpassas automatiskt. Kartan ligger alltid mot norr.
Kartvisning
Standard Länk
Google Earth Länk
Trafik Länk
Kartinnehåll
Kartinnehåll som t.ex. trafikinformation, favoritresmål och restauranger kan tonas in () eller ut.
Karttillägg
Förutsättning: Vägvisningen måste vara startad Länk.
Routeninfo (Ruttinfo): Under vägvisningen visas upp till tre förestående körmanövrer med beräknade avstånd och ankomsttider -9- Bild 1. Dessutom visas namnet på den gata bilen befinner sig, förestående körmanövrer, trafikinformation eller viktiga resmål på den aktuella rutten. Information resp. den närmast förestående körmanövern visas på raden längst ner.
Från (aus): Inga karttillägg visas.
Automatisk zoom
: Med den här funktionen aktiverad väljs kartans skala automatiskt utifrån vilken vägtyp bilen befinner sig (motorväg, riksväg eller övriga vägar), så att du alltid får en optimal överblick över vägens fortsatta förlopp. Vid en förestående körmanöver minskas automatiskt kartans skala för en bättre detaljöversikt. Läget visas i kartans sidomeny -2- Bild 1.
Korsning: Under aktiv vägvisning zoomas kartan tillfälligt in i korsningar vid förestående körmanövrer för en bättre överskådlighet.
Med den här funktionen aktiverad (läge aus) visas den skala som du har valt permanent på kartan.
Kartinställning kombi
Du kan även visa kartan på förarinformationssystemet. Oberoende av MMI-kartåtergivningen är följande inställningar möjliga:
Karttyp: I förarinformationssystemet kan karttyperna 2D visning, 2D Nord och 3D visning ställas in.
Kartinnehåll Kombi: Kartinnehåll som t.ex. trafikinformation, favoritresmål och restauranger kan tonas ineller ut i förarinformationssystemet.
Inställningarna Kartvisning och Kartfärger i kombi är beroende av MMI-kartvisningen.
Online-trafikinformation*
Funktionen Online-trafikinformation är aktiverad vid fabriken. Med funktionen från kan du när som helst stänga av mottagningen av online-trafikinformation.
Trafikinformationslicens online*
När funktionen Trafikinformation online ännu inte har aktiverats resp. åter måste aktiveras, välj och bekräfta Aktivera online trafikinformation. Om licensen är aktiverad visas licensens giltighet och utgångsdatum i denna meny.
Med slagen funktion Erinnerung Lizenzgültigkeit (Påminnelse om licensens giltighet) visas ett meddelande på MMI-displayen tre månader innan licensen löper ut.
Hänvisning till tankställe
Om bränslenivån når under reservmarkeringen visas ett meddelande vid aktiverad funktion (läge ein). Om du bekräftar meddelandet visas en lista över närliggande tankställen. När en bensinstation väljs beräknas vägvisningen med utgångspunkt från bilens aktuella position.
Hastighetsvisning4)
Visningen av högsta tillåtna hastigheter kan - om informationen är lagrad i navigationsprogramvaran - tonas in respektive ut (visat som ein-/aus på displayen).
Navigationsmeddelande
NAV-meddelande: Navigationsmeddelandena kan släppas fram komplett eller förkortat. Med funktionen Verkehr (Trafik) hörs endast röstinstruktioner för trafikstörningar längs rutten. Med aus (Av) visas inga navigationsmeddelanden.
NAV-meddelande vid telefonsamtal: Navigationsmeddelanden kan aktiveras/avaktiveras under ett telefonsamtal.
Entertainmentvolym: se Länk.
Volym för Nav-meddelande: se Länk.
Radera favoriter
Du kan radera sparade favoriter enskilt eller alla på en gång.
Radera senaste mål
De resmål som du har lagt in senast tas bort.
Ta bort myAudi viktiga resmål*
De resmål som du har importera från ditt myAudi-konto till ditt MMI sparas automatiskt. Du kan radera ett enskilt resmål eller alla på en gång.
Presentationsläge
I presentationsläget (Präsentationsmodus) kan du effektivt planera en sträcka genom att tona in kartinnehåll eller ruttkriterier. Du kan mata in en lägesposition (på displayen visat som Standort setzen) om du vill låta beräkna t.ex. en rutt från en annan position än den du för tillfället befinner dig på. Starta Präsentationsmodus för att simulera vägvisningen.
Anvisning
Mer information om trafikinformationslicensen hittar du på www.audi.de/connect (www.audi.com/connect) eller hos din Audi-återförsäljare.
1) Den funktionen erbjuds inte på den mexikanska marknaden.
2) Denna funktion är tillgänglig endast för den mexikanska marknaden.
3) High occupied vehicle (bil med samåkning)
4) Gäller endast för bilar utan kamerabaserad hastighetsvisning.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.