Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Öppna och stänga  Bagagelucka
Gäller för bilar: med automatiskt manövrerad baklucka
Bagageluckan kan öppnas och stängas elektriskt.
Öppna bakluckan
Tryck på knappen på fjärrmanövreringsnyckeln i minst 1 sekund. Eller
Dra kort i knappen i förardörren Bild 2. Eller
Tryck på bagageluckans handtag.
Stänga bakluckan
Dra i knappen i förardörren tills bagageluckan är stängd VIKTIGT!. Eller
Tryck på knappen i bakluckan Bild 1. Bakluckan stängs automatiskt VIKTIGT!. Eller
Tryck på knappen på fjärrnyckeln tills bagageluckan är stängd (bilar med komfortnyckel*) VIKTIGT!. Ställ dig på tillräckligt avstånd bakom bagageluckan. Avståndet bör vara högst 3 meter. Eller
Tryck på knappen i bakluckan Bild 1 (bilar med komfortnyckel*). Fjärrnyckeln får inte vara längre än cirka 1,5 m från bagageutrymmet och inte vara i bilen. Bagageluckan åker automatiskt ned och stängs. Bilen låses VIKTIGT!. Eller
Tryck på bagageluckans handtag. Bakluckan stängs automatiskt VIKTIGT!.
Avant/allroad: bestämma bagageluckans öppningsposition
Ställ bagageluckan i önskad öppningsposition Se upp!. Vinkeln kan lagras endast från en bestämd höjd.
Tryck på -knappen i bagageluckan i minst 4 sekunder för att lagra öppningspositionen. Systemet ger en optisk och akustisk signal.
För en högre öppningsposition, vänta i fem sekunder och tryck sedan bakluckan försiktigt uppåt.
Tryck igen på knappen i bakluckan i minst 4 sekunder för att lagra önskad öppningsposition.
Öppnings-/stängningsproceduren avbryts genast om:
 • du drar i/släpper knappen i förardörren eller
 • du trycker in/släpper knappen på fjärrnyckeln (bilar med komfortnyckel*) eller
 • trycker in knappen eller (bilar med komfortnyckel*) i bakluckan,
 • du trycker på handtaget på bakluckan, eller
 • trycker med handen mot bakluckans/rörelseriktning, eller
 • bakluckan går trögt eller blockeras av ett hinder.
Om du trycker in handtaget eller en av knapparna eller (bilar med komfortnyckel*), öppnas eller stängs bakluckan igen, beroende på öppningsvinkel.
VIKTIGT!
 • Gäller för bilar med larmsystem*: När du har låst bilen utifrån och Safelock* är påslagen får inga personer - framför allt inte barn - vara kvar i bilen, eftersom dörrarna och rutorna nu inte går att öppna inifrån Länk. Låsta dörrar försvårar hjälp utifrån i en nödsituation – livsfara!
 • Stäng aldrig bakluckan oaktsamt eller okontrollerat. Trots kraftbegränsningen kan du skada dig själv eller andra svårt!
 • Se alltid till att ingen befinner sig i bakluckans funktionsområde, särskilt i närheten av gångjärnen och bakluckans över- och underkant - risk för klämskador!
 • Kör aldrig med bakluckan på glänt eller helt öppen, eftersom avgaser kan tränga in i bilen - förgiftningsrisk!
 • Om det sitter en lasthållare, t.ex. en cykelhållare, på bakluckan går det eventuellt inte att öppna bakluckan helt. Luckan kan även tryckas ned på grund av den extra vikten. Därför ska den öppna bakluckan stödjas extra eller lasten tas av – skaderisk!
Se upp!
Avant/allroad: när bagageluckan öppnas kan den t.ex. stöta i garagetaket och skadas.
Anvisning
 • Inställningarna i Infotainment avgör om bagageluckan kan öppnas via handtaget Länk.
 • Avant/allroad: när du stänger bagageluckan med fjärrnyckeln (bilar med komfortnyckel*) eller med knappen i förardörren, ljuder en signalton.
 • När bilen är låst kan bakluckan låsas upp separat genom ett tryck på knappen på fjärrmanövreringsnyckeln. När du stänger bakluckan igen, låses den automatiskt.
 • Bagageluckan kan stängas med fjärrnyckeln (bilar med komfortnyckel *) på upp till ca tre meters avstånd.
 • Om batteriet är svagt kan bagageluckan manövreras för hand. Det krävs dock mera kraft då. Manövrera luckan långsamt eftersom det går lättare då.
 • Om släpvagnsuttaget är upptaget (t.ex. cykelhållare) kan du endast öppna bakluckan med handtaget. Det går bara att låsa med låsningsknappen i bakluckan.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.