Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Automatväxellåda  multitronic, S tronic, tiptronic
Gäller för bilar: med multitronic/S tronic/tiptronic
Det ilagda växelväljarläget och den ilagda växeln visas på kombiinstrumentets display.
P – Parkeringsläge
I detta väljarspaksläge är drivhjulen mekaniskt spärrade. Parkeringsläget får bara läggas i när bilen står stilla VIKTIGT!.
För att väljarspaksläge P ska kunna läggas i och ur måste du trycka in spärrknappen (knappen på växelväljarhandtaget) och samtidigt trampa på bromspedalen. Det går bara att flytta växelväljaren från detta läge när tändningen är påslagen.
R - Backväxel
Backväxeln får bara läggas i när bilen står stilla och motorn går på tomgångsvarvtal VIKTIGT!.
För att väljarspaksläge R ska kunna läggas i måste du trycka in spärrknappen och samtidigt trampa på bromspedalen. När växelväljaren står i läge R och tändningen är påslagen lyser backstrålkastarna.
N – Neutralläge (tomgångsläge)
I detta väljarspaksläge står växellådan i neutralläge VIKTIGT!.
D/S - Normalläge för körning framåt
I väljarspaksläget D/S kan växellådan köras i antingen normalläge D eller sportläge S. För att välja sportläge S, dra väljarspaken kort bakåt. Dra igen i spaken för att välja normalläge D. Det valda körläget visas på kombiinstrumentets display.
I normalläge D väljer växellådan automatiskt ett lämpligt utväxlingsförhållande. Utväxlingsförhållandet beror på motorbelastningen, bilens hastighet och körsättet.
Sportläge S är avsett för ett sportigare körsätt. Motorns kraftreserver utnyttjas då fullt ut. Vid acceleration kan man känna när växellådan växlar.
För att kunna lägga i väljarspaksläge D/S från läge N vid en hastighet under 2 km/h eller när bilen står stilla, måste du trampa på bromspedalen VIKTIGT!.
E - Efficiency*
I körläget efficiency Länk växlar växellådan vid lägre varvtal. Genom tidiga uppväxlingar utnyttjas motorns effektreserver inte maximalt. Detta medför en gynnsammare bränsleförbrukning.
Vid inställt körläge visas E istället för D på kombiinstrumentets display.
VIKTIGT!
  • Bilen kan börja rulla även när tändningen är avslagen.
  • Flytta aldrig växelväljaren till läge R eller P under körning - olycksrisk!
  • När motorn är i gång måste du hålla bilen med bromspedalen i alla växelväljarlägen utom P, eftersom kraftöverföringen inte avbryts helt vid tomgång - bilen ”kryper” - olycksrisk!
  • Om ett körläge är ilagt när bilen står stilla får du absolut inte ge gas oförsiktigt. Bilen sätts då omedelbart i rörelse, vilket även kan ske om parkeringsbromsen är ansatt - olycksrisk!
  • Innan du eller någon annan person öppnar motorhuven för att utföra något arbete på motorn som är i gång, måste växelväljaren ställas i läge P och parkeringsbromsen sättas an - olycksrisk! Beakta alltid varningsinformationen Länk.
Anvisning
  • Drive select: Den sportiga växlingskaraktären ställs in genom körläge dynamic. På kombiinstrumentets display visas S i stället för D.
  • Om du under körning av misstag flyttar väljarspaken till läge N måste du släppa gaspedalen och vänta tills varvtalet gått ned till tomgång, innan du på nytt lägger i läge D/S.
  • Vid ett avbrott i strömförsörjningen går det inte längre att flytta växelväljaren när den står i läge P. I ett sådant läge kan väljarspaken nödupplåsas Länk.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.